สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวสำนักฯ

ดูทั้งหมด >


26/03/2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมือมายังบุคลากรทุกท่าน และนักศึกษา สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนัก

20/02/2561 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

20/02/2561 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

12/02/2561 กองนโยบายและแผน ขอจัดส่งหนังสือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มกราคม 2561

12/02/2561 กองนโยบายและแผน ประกาศหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

22/01/2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ThaiEdresearch

25/12/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.2560

07/12/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2560

30/11/2560 ขอเรียนเชิญ อาจารย์, นักศึกษา ร่วมงานคัดเลือกหนังสือเข้าศูนย์วิทยบริการ โดยมีสำนักพิมพ์จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ 

21/11/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องการประมูลวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฉบับล่วงเวลา

กิจกรรมสำนักฯ

ดูทั้งหมด >


ข่าวเทคโนโลยี

ดูทั้งหมด >


รายการเทคโนโลยีไอทีแนะนำหนังสือใหม่


สารสนเทศ


ประกาศสำนัก

ระเบียบว่าด้วย กองทุนสำนักวิทยบริการฯ พ.ศ.2557 หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนสำนักวิทยบริการฯ พ.ศ.2558 ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน ระเบียบว่าด้วยห้องบริการศูนย์วิทยบริการ ระเบียบการยืมการ์ดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อัตราค่าบริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ อัตราค่าใช้บริการห้องประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ศูนย์วิทยบริการ อัตราค่าปรับและค่าเสียหายของทรัพยากร พ.ศ. 2560 การทำบัตรสมาชิกศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2560 การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. 2560 แต่งตั้งบุคลากรสำนักปฏิบัติหน้าที่นอนเวร


ISO 9001:2008 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ISO 9001:2008

เบอร์โทรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
ธุรการสำนัก 6000 ต่อ 101 และ 104
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 6000 ต่อ 103
บริการและฝึกอบรม 6000 ต่อ 103
วิศวกรรมเครือข่าย 6000 ต่อ 200
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 6000 ต่อ 300
พัฒนาซอฟต์แวร์(เว็บไซต์/กราฟิก) 6000 ต่อ 506-507
พัฒนาซอฟต์แวร์(ระบบสารสนเทศ) 6000 ต่อ 201

เบอร์โทรภายในศูนย์วิทยบริการ

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 8004
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 8023
วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 8029
ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ 8003
สื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล 8026

จุลสารข่าวศูนย์วิทยบริการ ฉบับ มิถุนายน