สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวสารในสำนักฯ


Untitled Document

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเรื่อง เดคูพาจ ให้กับนักศึกษาที่สนใจ โดยมีคุณนัยนา ก้างออนตา

อ่านต่อ...

อธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงก

อ่านต่อ...

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับคำอวยพรปีใหม่จากท่านอธิการบดีและรองอธิการบดี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560

อ่านต่อ...

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนของสำนักฯ

อ่านต่อ...

ข่าวเทคโนโลยี


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายการเทคโนโลยีไอทีแนะนำหนังสือใหม่


สารสนเทศ
ISO 9001:2008 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ISO 9001:2008

เบอร์โทรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
ธุรการสำนัก 6000 ต่อ 101 และ 104
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 6000 ต่อ 103
บริการและฝึกอบรม 6000 ต่อ 103
วิศวกรรมเครือข่าย 6000 ต่อ 200
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 6000 ต่อ 300
พัฒนาซอฟต์แวร์(เว็บไซต์/กราฟิก) 6000 ต่อ 506-507
พัฒนาซอฟต์แวร์(ระบบสารสนเทศ) 6000 ต่อ 201

เบอร์โทรภายในศูนย์วิทยบริการ

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 8004
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 8023
วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 8029
ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ 8003
สื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล 8026

จุลสารข่าวศูนย์วิทยบริการ ฉบับ ก.พ.