ประกาศสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ

รายการ รายละเอียด
การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากรของรองผู้อำนวยสำนักฯ
การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากรของสำนักงานผู้อำนวยการ
การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากรของศูนย์วิทยบริการ
การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์