การจัดการความรู้ (KM)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


กระบวนการจัดการความรู้

สำหรับกระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาของความรู้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ (2548) ได้อธิบายว่าประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ...


การจัดการความรู้ คืออะไร ?

ปัจจุบันการจัดการความรู้ได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งเป็นยุคที่มีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นอย่างมากมายส่งผลให้องค์กรต้องเปลี่ยนกรอบแนวคิดตลอดจนวิถีการทำงานใหม่เพื่อให้สามารถแข่งขันในสังคมโลกได้...องค์ความรู้

Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre

สำนักงานผู้อำนวยการ

ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด
นิศารัตน์ วัจนสุนทร วาริน ภักดีย่อง
ณัฐกฤตา เพ็ญกุล

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายฝึกอบรม

ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด
ปรียสุพัศ ตายัน วชิระ นันตี

ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย

ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด
จำเนียร หัตถา รวีพันธ์ หน่องาม

ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา

ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด
สมานมิตร เมฆโปธิ ปฏิญญา อินทราวุธ

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด
ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน ภาสกร สีเหลือง
ปิยะพันธ์ มูลเสน

ศูนย์วิทยบริการ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการบริการ

ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด
ดาริน คำดี วิลาสินี สำเนียง
กัญญาภัค เกตุหิรัญ สุทธิพงษ์ ปาละน่าน

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด
ธนัญญา วงศ์สมศักดิ์ สุติธร ญาติวงค์
เจริญ หมั่นทำ

ฝ่ายวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด
ทิพย์สุดา แสนโส กานต์สินี ไชยวัง

ฝ่ายสื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล

ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด
ปรีชา วรรณเลิศ ไพรวัลย์ ปานะโปย
จำรัส แก้วใบงาม ประชัน ผ้าแดง

ติดต่อสอบถาม

Cinque Terre Cinque Terre