KM สำนักวิทยบริการฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


กระบวนการจัดการความรู้

สำหรับกระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาของความรู้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ (2548) ได้อธิบายว่าประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ...


การจัดการความรู้ คืออะไร ?

ปัจจุบันการจัดการความรู้ได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งเป็นยุคที่มีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นอย่างมากมายส่งผลให้องค์กรต้องเปลี่ยนกรอบแนวคิดตลอดจนวิถีการทำงานใหม่เพื่อให้สามารถแข่งขันในสังคมโลกได้...


เรื่องเล่าการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร :

ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด
วาริน ภักดีย่อง ธนัญญา วงศ์สมศักดิ์
นิศารัตน์ กันทะเครือ นิภาวรรณ ใหคำ
ภาสกร สีเหลือง สุติธร ญาติวงศ์
ปรียสุพัศ ตายัน กัญญาภัค เกตุหิรัญ
วชิระ นันตี ทิพย์สุดา แสนโส
ปิยะพันธ์ มูลเสน กานต์สินี ไชยวัง
ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน ประชัน ผ้าแดง
สมานมิตร เมฆโปธิ เจริญ หมั่นทำ
ปฏิญญา อินทราวุธ ดาริน คำดี
รวีพันธ์ หน่องาม ณัฐกฤตา เพ็ญกุล
จำเนียร หัตถา วิลาสินี สำเนียง
ปรีชา วรรณเลิศ ไพรวัลย์ ปานะโปย
จำรัส แก้วใบงาม สุทธิพงษ์ ปาละน่าน

รายงานการดำเนินโครงการ KM

Cinque Terre

ติดต่อสอบถาม

Cinque Terre Cinque Terre