ประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณปี 2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสาร ดาวน์โหลด
บทที่ 1 รายงานการประเมินตนเอง
บทที่ 2 รายงานการประเมินตนเอง
บทที่ 3 รายงานการประเมินตนเอง

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณปี 2551

เอกสาร ดาวน์โหลด
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา