ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ปีงบประมาณ ครั้งที่ ดาวน์โหลด
1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ ปี 2563 ครั้งที่ 1
2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ ปี 2563 ครั้งที่ 2