ประวัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ทำหน้าที่ สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานในระดับคณะเป็นส่วนราชการใหม่ที่เกิดขึ้นตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 และตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2548 เห็นชอบการแบ่งโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการ กองหอสมุด (ศูนย์วิทยบริการ) และกองบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) โดยทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น 1 ส่วนราชการ คือ สำนักงานผู้อำนวยการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2549 ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น 3 งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานบริการคอมพิวเตอร์ และงานบริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสำนักงานผู้อำนวยการและงานบริหารทั่วไป ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคาร 39 เลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5423- 7399 ต่อ 6000 ต่อ 101 โทรสาร 0-5424-1022 งานบริการห้องสมุดได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ภายใต้ชื่อเรียกต่างๆ เริ่มจากฝ่ายหอสมุด สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ มีสถานที่ให้บริการ ณ อาคาร 6 (ศูนย์ภาษาปัจจุบัน) ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิทยบริการและย้ายที่ทำการจากอาคาร 6 มาอยู่ที่อาคาร 8 ในปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้บริการสถานที่ และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป งานบริการคอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นและเริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 ภายใต้ชื่อศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา มีสถานที่ให้บริการ ณ อาคาร 1 (คณะครุศาสตร์ปัจจุบัน) ต่อมาได้ขยับขยายย้ายมาให้บริการ ณ อาคาร 6 ปัจจุบันให้บริการอยู่ที่อาคาร 39 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ บริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถ และพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น พัฒนาดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย