การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2561