สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

The Office of Academic Resource Information and Technology : Lampang Rajabhat University

ปฏิทินปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒