สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปฏิทินกิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสอบวัดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ ๑ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสอบวัดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ ๒ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสอบวัดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ ๓ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสอบวัดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ ๔ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ Internal Audit and Pre Assessment ISO 9001:2015 อาคารศูนย์วิทยบริการ งานบริหารทั่วไป
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสอบวัดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ ๕ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาครั้งที่ ๑ วัดวิสุทธ์วิทยากร จ.ลำปาง งานบริหารทั่วไป
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสอบวัดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ ๖ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ อบรมคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรใหม่ ๆ และทันสมัยแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน ครั้งที่ ๑ สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป
๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมสอบวัดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ ๗ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาครั้งที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กิ่วลม ๓ จ.ลำปาง งานบริหารทั่วไป
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมหนังสือมีชีวิต ครั้งที่ ๑ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดนิทรรศการเรื่อง เด็ก อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมตอบคำถามสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง อาคารศูนย์วิทยบริการ งานบริหารทั่วไป
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ครั้งที่ ๓ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาครั้งที่ ๓ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จ.เชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมสอบวัดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ ๘ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก QP ครั้งที่ ๒ สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ครั้งที่ ๔ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมหนังสือมีชีวิต ครั้งที่ ๒ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมสอบวัดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ ๙ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมสัมมนาเสริมทักษะเพื่อพัฒนางานด้าน IT แก่บุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ ๑ ห้อง e-learning อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมจัดทำแผนและบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมสัมมนาเสริมทักษะเพื่อพัฒนางานด้าน IT แก่บุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ ๑ ห้อง e-learning อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ครั้งที่ ๕ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมยอดนักอ่าน เดือนละ ๑ ครั้ง อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑ สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมสอบวัดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ ๑๐ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมระบบบริหารคุณภาพ ศูนย์วิทยบริการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมระบบบริหารคุณภาพ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริการ
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑ กิจกรรมตอบคำถามสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๒ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒ สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป
พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดนิทรรศการเรื่อง แรงงาน อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๑ กิจกรรมตอบคำถามสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๓ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
พฤษภาคม– กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดนิทรรศการเรื่อง วันวิสาขบูชา ‎วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ‎วันออกพรรษา อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
พฤษภาคม –กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
พฤษภาคม –กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี ๒๕๖๑ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ครั้งที่ ๖ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ กิจกรรมหนังสือมีชีวิต ครั้งที่ ๓ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กิจกรรม Book & IT Fair ครั้งที่ ๑๓
กิจกรรม IT รักษ์โลก ครั้งที่ ๘
อาคารศูนย์วิทยบริการ
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ อบรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ศูนย์วิทยบริการ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ครั้งที่ ๗ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ครั้งที่ ๘ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดนิทรรศการเรื่อง รัชกาลที่ ๑๐ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมหนังสือมีชีวิต ครั้งที่ ๔ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมตอบคำถามสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๔ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชุมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๓ สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมสัมมนาเสริมทักษะเพื่อพัฒนางานด้าน IT แก่บุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ ๒ ห้อง e-learning อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมสัมมนาเสริมทักษะเพื่อพัฒนางานด้าน IT แก่บุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ ๒ ห้อง e-learning อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักฯ พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป
๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รับการตรวจมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ อาคารศูนย์วิทยบริการ
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรกฎาคม –กันยายน ๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีใหม่ ๆ สนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (ช่วงที่ ๓) อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๒ สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป
ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จัดนิทรรศการเรื่อง แม่ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป
๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมระบบบริหารคุณภาพ ศูนย์วิทยบริการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมระบบบริหารคุณภาพ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ย์วิทยบริการ
๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ สำนักวิทยบริการฯ งานบริหารทั่วไป