สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปฏิทินกิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รับการตรวจมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ กิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีใหม่ ๆ สนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (ช่วงที่ ๓) อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมตอบคำถาม ลุ้นของรางวัล ช่วงที่ ๒ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ
เดือน กันยายน ๒๕๕๙ กิจกรรมส่งเสริมเรื่อง “ชั้นบริการที่ชอบ” อาคารศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ