สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก

หลักเกณฑ์การผลิต

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนอุดหนุน