• ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้

  • จำคุกไม่เกิน 5 ปี
  • ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
  • ทั้งจำทั้งปรับ
มาตราก่อนหน้า มาตราถัดไป