• ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาลัยราชภัฏลำปาง

ถ้าการกระทำผิดตามาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 11 เป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ

 • ตั้งแต่ 1-7 ปี
 • ปรับตั้งแต่ 20,000-140,000 บาท

- ถ้าการกระทำผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

 • จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี
 • ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท

- ถ้าการกระทำผิดตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 เป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง

 • จำคุกตั้งแต่ 3-15 ปี
 • ปรับตั้งแต่ 60,000-300,000 บาท

- ถ้าการกระทำผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย

 • จำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี
 • ปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท

- มาตรา ๑๒/๑ ถ้าการกระทำผิดตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10 เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

 • จำคุกไม่เกิน 10 ปี
 • ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

- ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 โดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย

 • จำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี
 • ปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท
มาตราก่อนหน้า มาตราถัดไป