• ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน

  • จำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  • ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  • หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตราถัดไป