• ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

  • จำคุกไม่เกิน 1 ปี
  • ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  • หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตราก่อนหน้า มาตราถัดไป