• ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน

  • จำคุกไม่เกิน 2 ปี
  • ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
  • หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตราก่อนหน้า มาตราถัดไป