• ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้

  • จำคุกไม่เกิน 3 ปี
  • ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
  • หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตราก่อนหน้า มาตราถัดไป