• ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ

  • จำคุกไม่เกิน 5 ปี
  • ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
  • หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตราก่อนหน้า มาตราถัดไป