• ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาลัยราชภัฏลำปาง

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา 18 วรรคสอง ผู้ใดกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา 18

  • จำคุกไม่เกิน 1 ปี
  • ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  • หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตราก่อนหน้า มาตราถัดไป