• ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาลัยราชภัฏลำปาง

ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

  1. การสืบสวน การแสวงหาข้อมูล และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
  2. การดำเนินการตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (4) (5) (6) (7) และ (8) และมาตรา 20
  3. การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตราก่อนหน้า