• ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาลัยราชภัฏลำปาง
จัดทำโดย . . .
เกวลิน
นางสาวเกวลิน วงค์ษา
ปวส. ชั้นปีที่ 1
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ขวัญใจ
นางสาวขวัญใจ เชี่ยวสุวรรณ
ปวส. ชั้นปีที่ 1
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง