ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับดูแลการประเมินการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัย (Ranking Web University)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการ แบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานร่วมกัน (Google Apps for Work)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตรการสืบค้นสารสนเทศและการอ้างอิงในงานวิจัย" รุ่น 1-2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์คอนเทนต์ทางการตลาดออนไลน์ (Brand & Content Marketing)

กิจกรรมจิตอาสาของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ณ วัดกล้วยหลวง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.เชียงใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมการจัดการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

สวท.มร.ลป.จัดการอบรมการจัดการความรู้ (KM)ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564