ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับฟังผลการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยลำปาง ครั้งที่ 1 /2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิทยบริการ ได้จัดการอบรมทักษะการสืบค้น หัวข้อหลักสูตรการเขียนอ้างอิงในงานวิชาการ อบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน

บริษัท EzTech นำเสนอแอพพลิเคชัน การจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015

สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้อบรม Microsoft Teams ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563