ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015

สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้อบรม Microsoft Teams ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40th WUNCA)

บุคลากรผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บุคลากรผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้บริหารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 2562