ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 2562

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าตรวจสอบกองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมคุณภาพของบุคลากร สำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 2 /2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และบุคลากรสำนัก เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ.2560-2564

สำนักวิทยบริการ ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ทำพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะด้านสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารเวียงรมณีย์ อบต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีส่งมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและการปลูกจิตสำนึก สามัคคีและรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ณ โครงการภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมคณะกรรมการสำนัก ครั้งที่ 2 ปี 2562

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะด้านสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บ้านกาดเมฆ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง