ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2/2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

สำนักวิทยบริการ ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562

สวท.มร.ลป.เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset II ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการวิชาการและข้อมูลงานวิจัย

บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทำจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก

ปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์วิทยบริการ(หอสมุด) ปี 63 ให้พร้อมสำหรับการใช้บริการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ปรับปรุงพื้นที่ภายใน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 63 ให้พร้อมสำหรับการใช้บริการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมสัมนาเพิ่มความรู้ด้าน IT และเสริมทักษะการพัฒนางานในสายอาชีพ ให้แก่บุคคลากรในมหาวิทยาลัยฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับฟังผลการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยลำปาง ครั้งที่ 1 /2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย