ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16 กันยายน 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ.2560-2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ.2560-2564

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรประจำสำนักและจัดอบรมพัฒนาองค์กรคุณธรรมให้กับบุคลากรทุกฝ่ายทั้งสำนัก ณ.ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์วิทยบริการโดยวิทยากรจากโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์จำนวน 2 ท่านคือ คุณครูจิรายุ บุญมาปลูก และคุณครูจรรยา วิญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากรของสำนัก


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 27 ภาพ)