ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 กันยายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

Cinque Terre

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสลุงเงิน ชั้น 5 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ซี่งมีคณะผู้ประเมินประกอบด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค และอาจารย์ ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง โดยมีรองผู้อำนวยการ คณะบุคลากร ตัวแทนนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน รับการประเมินผลงานคณะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการประเมิน


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 8 ภาพ)