ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 กันยายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับฟังผลการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับฟังผลการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ ประสงค์ หน่อแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับฟังผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสลุงเงิน ชั้น 5 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ซี่งมีคณะผู้ประเมินประกอบด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค และอาจารย์ ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ คณะบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน รับฟังผลประเมินผลงานคณะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการประเมิน


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 6 ภาพ)