ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 พฤศจิกายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมสัมนาเพิ่มความรู้ด้าน IT และเสริมทักษะการพัฒนางานในสายอาชีพ ให้แก่บุคคลากรในมหาวิทยาลัยฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมสัมนาเพิ่มความรู้ด้าน IT และเสริมทักษะการพัฒนางานในสายอาชีพ ให้แก่บุคคลากรในมหาวิทยาลัยฯ

Cinque Terre

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการอบรมสัมนาเพิ่มความรู้ด้าน IT และเสริมทักษะการพัฒนางานในสายอาชีพ ให้แก่บุคคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ในหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างระบบสารสนเทศแบบ Data Visualization ด้วย Google Data Studio โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานทางวิชาการ การบริหาร และงานสนับสนุนการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการดังกล่าว และกล่าวรายงานโดย ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานการจัดอบรมต่อประธานในพิธี การอบรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งเจ้าหน้าที่สายวิชาการและสายสนับสนุนรวม 45 คน
และการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชียวชาญด้านระบบฐานข้อมูล ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 16 ภาพ)