ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 พฤศจิกายน 2563
สวท.มร.ลป.เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset II ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการวิชาการและข้อมูลงานวิจัย

สวท.มร.ลป.เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset II ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการวิชาการและข้อมูลงานวิจัย

Cinque Terre

อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและนายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ข้อมูลยุทธศาสตร์ ข้อมูลวิจัย และข้อมูลบริการวืชาการของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและจัดทำร่วมกันกับกลุ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Rajabhat Dataset Workshop II ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการวิชาการและข้อมูลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 6 ภาพ)