ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

24 กุมภาพันธ์ 2564
สวท.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สวท.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และบุคลากร ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและงานบริการวิชาการของเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ให้มีคุณภาพ ซึ่งหัวข้อการเสวนาวิชาการเรื่อง "ความท้าทายของห้องสมุดกับการให้บริการบนเส้นทางสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" วิทยากร โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานฯ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ 3 กลุ่ม งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม งานบริหารสำนักงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

sex shop


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 16 ภาพ)