ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 กรกฎาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.เชียงใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.เชียงใหม่

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน  ให้กับคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ด้วยมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้ทางไกล โดยครูสามารถศึกษาเรียนรู้จากสื่อออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่อง การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน  งานเทคนิคห้องสมุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน  คณะวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ประหยัด ช่วยงาน  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบรรณารักษ์  นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   หน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 รวมถึงผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแกน้อย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 15 ภาพ)