สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

The Office of Academic Resource Information and Technology : Lampang Rajabhat University

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 มกราคม 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สวัสดีปีใหม่ 2561 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สวัสดีปีใหม่ 2561 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Cinque Terre

วันที่ 8 มกราคม 2561 อ.จิระประภา คำราช รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เป็นตัวแทนสำนัก เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561
ดังนี้
1. ฝ่ายพัสดุ
2. ฝ่ายการเงิน
3. ฝ่ายธุรการ
4. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
5. ฝ่ายยานพาหนะ
6. ฝ่ายอาคารสถานที่
7. หน่วยตรวจสอบภายใน
8. กองบริการการศึกษา
9. กองแผนและนโยบาย
10. กองพัฒนานักศึกษา
11. คณะเทคโนฯอุตฯ
12. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13. คณะวิทยาศาสตร์
14. คณะวิทยาการจัดการ
15. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
16. คณะครุศาสตร์
17. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
18. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
19. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
20. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 17 ภาพ)