การบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แบ่งส่วนราชการในหน่วยงานในระดับกองและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเทียบเท่าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงโครงสร้างองค์กรได้ดังภาพที่ 1.1 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้
(1) งานบริหารทั่วไป
(2) ศูนย์วิทยบริการ
(3) ศูนย์คอมพิวเตอร์
ซึ่งในแต่ละส่วนงานมีหน้าที่หลัก ดังนี้
(1) งานบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานธุรการและสารบรรณ งานบุคลากรและสวัสดิการ งานพัสดุและการเงินและงานงบประมาณ นโยบายและแผน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อำนวยความสะดวก ให้ความเห็น คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดสัมฤทธิผล ประสานงานการดำเนินงานระหว่าง ๓ ส่วนงาน คือ งานบริหารทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์วิทยบริการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. งานบริหารและเลขานุการ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานประชุม และงานการเงินและบัญชี
2) จัดระบบงาน ธุรการและสารบรรณ งานบริหารบุคคล งานประชุม และงานการเงินและบัญชีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
4) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
5) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ
6) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
7) ร่วมวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
8) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
9) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
10) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไปรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
11) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไปเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

2. งานนโยบายและแผนงบประมาณ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี ๑๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
2) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ร่วมจัดทำและสรุปการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี
4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ร่วมการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและปฏิทินกิจกรรม
5) ศึกษา วิเคราะห์ ร่วมวางแผนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
6) ร่วมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมของสำนักวิทยบริการ ฯ
7) จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสำนัก ฯ
8) ดำเนินการกรอกข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจำปี และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMenscr
9) จัดทำรายงนสรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
11)ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไปรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานแผนและงบประมาณ
12) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องนโยบายและวางแผน เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
13) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านนโยบายและวางแผนเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
14) การปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(2) ศูนย์วิทยบริการ
มีหน้าที่ในการจัดหาและพัฒนาระบบการให้บริการสื่อการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรตามพันธกิจของของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็น 4 ฝ่ายงาน ประกอบด้วย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายสารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝ่ายสื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการบริการ ซึ่งในรอบปีงบประมาณ ศูนย์วิทยบริการได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามพันธกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายที่ระบุไว้ทุกประการ ส่งผลให้งานบริการห้องสมุดได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยแต่ละฝ่ายงานมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

1. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. งานวิเคราะห์หมวดหมู่ ทำรายการบรรณานุกรมหนังสือ โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. งานเตรียมทรัพยากรก่อนออกบริการ
4. ลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุในสมุดทะเบียนและฐานข้อมูล
5. จัดพิมพ์เลขหมู่หนังสือและบาร์โค้ด
6. บันทึกรายการลงในฐานข้อมูล
7. ซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากร ประเภทวัสดุตำรา
8. ดำเนินการจัดหาวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของงานต่าง ๆ ในศูนย์วิทยบริการให้เพียงพอ และดำเนินงานได้ตามพันธกิจ

2) ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

1. วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมของจุลสารลงในฐานข้อมูล
2. สำรวจ จัดหาและดำเนินการจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสำหรับให้บริการให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. ลงทะเบียนวารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ประทับตราและติดบาร์โค้ดก่อนนำออกให้บริการ
4. ให้บริการยืมและคืนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5. ให้คำปรึกษาการสืบค้นวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

3) ฝ่ายสื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

1. ติดตั้ง จัดหาและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อบริการสืบค้นแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้โดยสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. ดูแล และซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุดเพื่อการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของห้องสมุดให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์และทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างหลากหลาย
5. จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
6. จัดหา พัฒนาและซ่อมบำรุงสื่อมัลติมีเดียสำหรับให้บริการเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้เพียงพอ หลากหลายและมีคุณภาพ
7. ควบคุมทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในศูนย์วิทยบริการ

4) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการบริการ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

1. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2. งานพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการใช้บริการ
3. ให้บริการ ยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศตรวจสอบและติดตามทรัพยากรสารสนเทศที่มีสถานะค้างส่งของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. บริการให้คำแนะนำในการใช้บริการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดแก่ผู้ที่มาใช้บริการ
5. ควบคุมและพัฒนาการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ
6. งานส่งเสริมการอ่านและประชาสัมพันธ์
(3) ศูนย์คอมพิวเตอร์
มีหน้าที่ จัดหาและพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยแบ่งงานที่รับผิดชอบเป็น 4 ฝ่ายงาน ประกอบด้วย ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายบริการและฝึกอบรม และฝ่ายซ่อมบำรุง ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบบรรลุผลตามพันธกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ระบุไว้ทุกประการ จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 โดยแต่ละฝ่ายงานมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) ฝ่ายบริการและฝึกอบรม มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

1. การบริหารจัดการ การอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนท้องถิ่น
2. การสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัย
3. การให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ห้องอบรมและห้องประชุม แก่นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
4. จัดเก็บสถิติ ติดตาม ประเมินผล การอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การให้บริการห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุมของศูนย์คอมพิวเตอร์
5. ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างการเข้าใช้บริการห้องสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
6. ประสานการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมงานรวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
7. เฝ้าระวัง ดูแล รักษาความปลอดภัยการเข้าใช้บริการภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

2) ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

1. การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะ ออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานและบริการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. บริหารจัดการงานฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
3. จัดทำคู่มือการพัฒนาและคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์สารสนเทศ
4. การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะ ออกแบบและผลิตเว็บไซต์เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานและบริการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะ ออกแบบและผลิตงานกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์
6. ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
7. บริการวิชาการ ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ปัญหาการใช้งานด้านซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้ใช้บริการ
8. บริการแจ้งข่าวสารของมหาวิทยาลัย ผ่าน www.lpru.ac.th
9. การบริหารจัดการ พัฒนา และปรับปรุงเครื่องมือการผลิตรายวิชา e-Learning การผลิต e-book และระบบ LMS
10. บริหารจัดการการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

3) ฝ่ายซ่อมบำรุง มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และการจัดการระบบการทำงานของเครื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานตรงตามลักษณะการใช้งาน
2. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอุปกรณ์ต่างๆ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3. ควบคุมทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ การซ่อมแซม บำรุงรักษา และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
4. บริการวิชาการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ โดยให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
5. ติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน ตรวจสอบสภาพสายสัญญาณ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6. บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
7. บริหารจัดการการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

4) ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานตรงตามลักษณะการใช้งาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และออกแบบระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานตรงตามลักษณะการใช้งาน
3. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และสายสัญญาณ รวมถึงระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. ให้บริการและควบคุม User Account ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย ของนักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
5. การให้บริการ E-Mail สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6. บริหารจัดการระบบเครือข่ายในการให้บริการจากเครือข่ายแกนหลักไปยังจุดต่างๆ อย่างมีเสถียรภาพ
7. บริการวิชาการด้านระบบเครือข่าย และการใช้งานเครือข่ายต่างๆ โดยให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
8. บริหารจัดการ การให้บริการโดเมน พื้นที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
9. บริหารจัดการ การยืม-คืนอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย