สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

The Office of Academic Resource Information and Technology : Lampang Rajabhat University

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 ธันวาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2560


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 1 ไฟล์)