ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 พฤษภาคม 2563
ประกาศสำนัก เรื่อง ขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2563

ประกาศสำนัก เรื่อง ขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2563

ขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2563

สืบเนื่องจากคณะกรมการประจำส่วนราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะหมดวาระในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยองค์ประกอบของคณะกรมการประจำส่วนราชการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2554 ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการ                           เป็นประธานกรรมการ
2. รองผู้อำนวยการ จำนวน 2 คน     เป็นกรรมการ
3. คณาจารย์ประจำ จำนวน 3 คน    เป็นกรรมการ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน         เป็นกรรมการ
5. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ     เป็นเลขานุการ


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 3 ไฟล์)