ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16 มิถุนายน 2563
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563

 


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 1 ไฟล์)