ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 มิถุนายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.2563


เพื่อให้การให้บริการยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงออกประกาศพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
        ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศการยืมคืนอุบกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๓"
        ข้อ ๒ ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
        ข้อ ๓ ในประกาศนี้
                "มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
                "หน่วยงานภายใน" หมายถึง ทุก ๆ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
                "ผู้ยืม" หมายถึง บุคลากรที่เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
                "ผู้ให้ยืม" หมายถึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ทำหน้าที่ให้บริการ ให้ยืมรับ คืน เรียกตรวจสอบเรียกคืน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการ
                 "ค่าประกันอุปกรณ์" หมายถึง เงินค่าประกันการสูญหาย เสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามราคากลางที่เจ้าของอุปกรณ์การเชื่อมต่อเป็นผู้กำหนด
                 "เจ้าของอุปกรณ์การเชื่อมต่อ" หมายถึง บริษัทหรือหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์
                 "อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดให้ผู้ยืมใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย
       ข้อ ๔ การยืม
                (๑) ผู้ยืมต้องทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล และกำหนดวันส่งคืนหรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด
                (๒) ผู้ยืมจะสามารถยืมอุปกรณ์ได้ต้องจ่ยค่าประกันอุปกรณ์ตามมูลค่าที่ทางเจ้าของอุปกรณ์กำหนด เพื่อเป็นการประกันความเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณีของอุปกรณ์ที่งานคลัง และนำใบเสร็จมารับอุปกรณ์ที่ผู้ให้ยืม
                (๓) ผู้ให้ยืม สามารถเรียกคืนอุปกรณ์ได้ทุกกรณี เมื่อมีความจำเป็น โดยผู้ให้ยืมจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๗ วัน ก่อนกำหนดเรียกคืน
                (๔) การยืมอุปกรณ์ยืมได้ ๑๒๐ วัน และผู้ยืมต้องรายงานสภาพอุปกรณ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทุก ๓๐ วัน
       ข้อ ๕ การคืน
                (๑) เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมมีหน้าที่ติดตามทวงอุปกรณ์ที่ให้ยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกำหนด หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้ยืมจะดำเนินการ ดังนี้
                          (๑.๑) เกินกำหนด ๗ วัน ผู้ให้ยืมจะแจ้งให้ผู้ยืมส่งคืนอุปกรณ์ภายใน ๗ วัน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
                          (๑.๒) เกินกำหนด ๑๕ วัน ผู้ให้ยืมจะระงับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้งานชั่วคราว
                          (๑.๓) หากเกินกำหนด ๓๐ วัน ผู้ให้ยืม จะทำการยึดค่าประกันอุปกรณ์
                (๒) ผู้ยืมจะได้รับเงินค่าประกันอุปกรณ์คืนก็ต่อเมื่อ ได้ทำการส่งคืนอุปกรณ์และอุปกรณ์อยู่ในสภาพปกติ มีหมายเลขต่าง ๆ ถูกต้องชัดเจนตามที่ได้ยืมไป ทั้งอุปกรณ์กายนอก ภายใน และการทำงานของอุปกรณ์มีสภาพเป็นปกติ
                (๓) การรับเงินค่าประกันอุปกรณ์คืน ผู้ยืมต้องนำใบเสร็จ/หลักฐาน ค่าประกันอุปกรณ์ไปรับเงินคืนที่งานคลัง
      ข้อ ๖ ผู้ยืมต้องไม่นำอุปกรณ์เชื่อมต่อไปใช้งานในทางมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหาย หรือกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดในเหตุนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว
      ข้อ ๗ ผู้ยืมต้องนำอุปกรณ์มาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นอุปกรณ์ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
      ข้อ ๘ ผู้ให้ยืม จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานต่าง ๆ ไว้ และจัดทำรายงานการยืมคืนอุปกรณ์ให้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบทุก ๓๐ วัน
      ข้อ ๙ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้เป็นอำนาจของ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
                                   
                                                                                   ประกาศ ณ วันนี่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
                                             

                                                                                    (รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์)
                                                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 1 ไฟล์)