ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 มกราคม 2564
เรื่อง การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

เรื่อง การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

เรื่อง การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 1 ไฟล์)