ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

18 พฤษภาคม 2564
การให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในรูปแบบออนไลน์ และงดการเข้าใช้บริการ

การให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในรูปแบบออนไลน์ และงดการเข้าใช้บริการ


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีประกาศ เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการบางส่วน เนื่องจากพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ ๒๖๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงของดการเข้าใช้บริการและปรับรูปแบบการให้บริการในรูปในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังไฟล์แนบนี้


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 1 ไฟล์)