ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 มิถุนายน 2564
ประกาศ เรื่อง การเปิดให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ เรื่อง การเปิดให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประกาศ เรื่อง การให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในรูปแบบออนไลน์ และงดการเข้าใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น
               ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดลำปาง ไม่มีผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลา ๒๑ วัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดเปิดภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอยกเลิกประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง การให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในรูปแบบออนไลน์ และงดการเข้าใช้บริการ และเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 1 ไฟล์)