ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 กรกฎาคม 2564
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอุดมศึกษารายสัปดาห์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๙๓

กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอุดมศึกษารายสัปดาห์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๙๓

Corporate Communications Group, the Central Office of the Permanent Secretary for Higher Education, Science, Research and Innovation, would like to present the 13th Weekly Higher Education Newsletter No. 593 to agencies/libraries. for use in the government and further study and research and can be read via the website www.ops.go.th, titled Publication Information, select Weekly Newsletter or scan the QR Code below.
https://www.ops.go.th/main/images/ohec/newsletter/593.pdf
Other editions  https://www.ops.go.th/main/index.php/data-store/newsletter


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 2 ไฟล์)