ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

14/09/2564 การจำหน่ายด้วยวิธีการประมูล "วัสดุสิ่งพิมพ์" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

23/07/2564 กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอุดมศึกษารายสัปดาห์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๙๓

22/07/2564 รายชื่อหนังสือจัดซื้อภายในงานคัดเลือกหนังสือและงานห้องสมุดสัญจร งบประมาณ 2564

23/06/2564 ประกาศ เรื่อง การเปิดให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10/06/2564 ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation 2021

18/05/2564 การให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในรูปแบบออนไลน์ และงดการเข้าใช้บริการ

02/02/2564 บทความเผยแพร่ความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

06/01/2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

22/09/2563 ประกาศกำหนดเวลาการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๓

10/08/2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ จำหน่ายหนังสือเก่าด้วยวิธีการประมูล

03/08/2563 รายชื่อหนังสือจัดซื้อภายในงานคัดเลือกหนังสือ งบประมาณ 2563

23/06/2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.2563