สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

20/07/2561 รายงานการการเข้าอบรม เรื่อง ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยการอ่าน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

20/07/2561 รายงานการการเข้าอบรม เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level)

09/07/2561 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง "ผลการแข่งขันในงาน Books Fair ครั้งที่ 13"

09/07/2561 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง "ผลการแข่งขันในงาน ราชภัฏ ITFair ครั้งที่ 13"

26/03/2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมือมายังบุคลากรทุกท่าน และนักศึกษา สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนัก

20/02/2561 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

20/02/2561 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

12/02/2561 กองนโยบายและแผน ขอจัดส่งหนังสือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มกราคม 2561

12/02/2561 กองนโยบายและแผน ประกาศหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

22/01/2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ThaiEdresearch

25/12/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.2560

07/12/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2560