ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

02/02/2564 บทความเผยแพร่ความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

06/01/2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

15/10/2563 คู่มือการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)

22/09/2563 ประกาศกำหนดเวลาการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๓

10/08/2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ จำหน่ายหนังสือเก่าด้วยวิธีการประมูล

03/08/2563 รายชื่อหนังสือจัดซื้อภายในงานคัดเลือกหนังสือ งบประมาณ 2563

23/06/2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.2563

16/06/2563 อัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563

16/06/2563 การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563

16/06/2563 การทำบัตรสมาชิกศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563

16/06/2563 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563

16/06/2563 การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ พ.ศ.2563