สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

The Office of Academic Resource Information and Technology : Lampang Rajabhat University

รายงานประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานประจำปี

รายการ รายละเอียด
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2561