สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะกรรมการประจำสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์

ประธานกรรมการ

นายวิชัย ประทีปทิพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.สงวนศักดิ์ สินเจิมศิริ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

อ.อรทัย เลาอลงกรณ์

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

อ.นุสรา แสงอร่าม

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์

กรรมการโดยตำแหน่ง

อ.จิระประภา คำราช

กรรมการโดยตำแหน่ง

น.ส.ณัฐนพิน ขันนาแล

เลขานุการ