คณะกรรมการประจำสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง

ประธานกรรมการ

นายธนาวัฒน์ คำราช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.สงวนศักดิ์ สินเจิมศิริ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

อ.อรทัย เลาอลงกรณ์

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

อ.นุสรา แสงอร่าม

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.นราธิป วงษ์ปัน

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

กรรมการโดยตำแหน่ง

น.ส.ณัฐนพิน ขันนาแล

เลขานุการ