บุคลากรงานบริหารทั่วไป


< งานบริหารและเลขานุการ >

วาริน ภักดีย่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผนงบประมาณ

XXX XXX

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัสดุและครุภัณฑ์

ณัฐกฤตา เพ็ญกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานฝึกอบรม/ประกันคุณภาพ/ISO

วชิระ นันตี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิลาสินี สำเนียง

นักวิชาการศึกษา