สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักงานผู้อำนวยการ

นิศารัตน์ วัจนสุนทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วาริน ภักดีย่อง

นักวิชาการศึกษา

ณัฐกฤตา เพ็ญกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์


ปรียสุพัศ ตายัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วชิระ นันตี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


จำเนียร หัตถา

พนักงานคอมพิวเตอร์

รวีพันธ์ หน่องาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


สมานมิตร เมฆโปธิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิญญา อินทราวุธ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาสกร สีเหลือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปิยะพันธ์ มูลเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประวิทย์ ย่านเจริญกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปริญญา ปันสิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์บุคลากรศูนย์วิทยบริการ


ธนัญญา วงศ์สมศักดิ์

บรรณารักษ์

นิภาวรรณ ใหคำ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

สุติธร ญาติวงศ์

นักเอกสารสนเทศ

กัญญาภัค เกตุหิรัญ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

เจริญ หมั่นทำ

นักเอกสารสนเทศ


ทิพย์สุดา แสนโส

บรรณารักษ์

กานต์สินี ไชยวัง

นักเอกสารสนเทศ

ประชัน ผ้าแดง

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดดาริน คำดี

บรรณารักษ์

วิลาสินี สำเนียง

นักวิชาการศึกษา

สุทธิพงษ์ ปะละน่าน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


ปรีชา วรรณเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ไพรวัลย์ ปานะโปย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

จำรัส แก้วใบงาม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

บุคลากรทำความสะอาดยุพิน ยะสืบ

พนักงานทำความสะอาด

ทองใบ ต๊ะตุ้ย

พนักงานทำความสะอาด

มณี ฟ้าคำตัน

พนักงานทำความสะอาด

สังวาลย์ แก่นจันทร์

พนักงานภาคสนาม


ศรีนวล แก้วไชยวงค์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ศรีวรรณ คำป่าแลว

พนักงานทำความสะอาด

บัวลอย อุ่นผูก

พนักงานทำความสะอาด

สุรินทร์ โยธา

พนักงานภาคสนาม