บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักงานผู้อำนวยการ

นิศารัตน์ วัจนสุนทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วาริน ภักดีย่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ณัฐกฤตา เพ็ญกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์


วชิระ นันตี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นิศารัตน์ วัจนสุนทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


จำเนียร หัตถา

พนักงานคอมพิวเตอร์

รวีพันธ์ หน่องาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


สมานมิตร เมฆโปธิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิญญา อินทราวุธ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประวิทย์ ย่านเจริญกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ภาสกร สีเหลือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปิยะพันธ์ มูลเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปรีชา วรรณเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ไพรวัลย์ ปานะโปย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

บุคลากรศูนย์วิทยบริการ


ธนัญญา วงศ์สมศักดิ์

บรรณารักษ์

สุติธร ญาติวงค์

นักเอกสารสนเทศ

เจริญ หมั่นทำ

นักเอกสารสนเทศ


ทิพย์สุดา แสนโส

บรรณารักษ์

กานต์สินี ไชยวัง

นักเอกสารสนเทศดาริน คำดี

บรรณารักษ์

วิลาสินี สำเนียง

นักวิชาการศึกษา

กัญญาภัค เกตุหิรัญ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

สุทธิพงษ์ ปะละน่าน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


ปรีชา วรรณเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ไพรวัลย์ ปานะโปย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

จำรัส แก้วใบงาม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประชัน ผ้าแดง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


บุคลากรทำความสะอาดทองใบ ต๊ะตุ้ย

พนักงานทำความสะอาด

มณี ฟ้าคำตัน

พนักงานทำความสะอาด

สังวาลย์ แก่นจันทร์

พนักงานภาคสนาม


ศรีวรรณ คำป่าแลว

พนักงานทำความสะอาด

ณัฏฐธิดา เทพพรมวงศ์

พนักงานทำความสะอาด