บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


บุคลากรงานบริหารทั่วไป


งานบริหารและเลขานุการ

วาริน ภักดีย่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผนงบประมาณ

นิศารัตน์ วัจนสุนทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัสดุและครุภัณฑ์

ณัฐกฤตา เพ็ญกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานฝึกอบรม/ประกันคุณภาพ/ISO

วชิระ นันตี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิลาสินี สำเนียง

นักวิชาการศึกษา

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์


จำเนียร หัตถา

พนักงานคอมพิวเตอร์

รวีพันธ์ หน่องาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


สมานมิตร เมฆโปธิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิญญา อินทราวุธ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประวิทย์ ย่านเจริญกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ภาสกร สีเหลือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปิยะพันธ์ มูลเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปรีชา วรรณเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ไพรวัลย์ ปานะโปย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

บุคลากรศูนย์วิทยบริการ


ธนัญญา วงศ์สมศักดิ์

บรรณารักษ์

สุติธร ญาติวงค์

นักเอกสารสนเทศ

เจริญ หมั่นทำ

นักเอกสารสนเทศ


ทิพย์สุดา แสนโส

บรรณารักษ์

กานต์สินี ไชยวัง

นักเอกสารสนเทศดาริน คำดี

บรรณารักษ์

กัญญาภัค เกตุหิรัญ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

สุทธิพงษ์ ปะละน่าน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


ปรีชา วรรณเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ไพรวัลย์ ปานะโปย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

จำรัส แก้วใบงาม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประชัน ผ้าแดง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


บุคลากรทำความสะอาดทองใบ ต๊ะตุ้ย

พนักงานทำความสะอาด

มณี ฟ้าคำตัน

พนักงานทำความสะอาด

สังวาลย์ แก่นจันทร์

พนักงานภาคสนาม


ศรีวรรณ คำป่าแลว

พนักงานทำความสะอาด

ณัฏฐธิดา เทพพรมวงศ์

พนักงานทำความสะอาด