บุคลากรศูนย์วิทยบริการ


งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ธนัญญา วงศ์สมศักดิ์

บรรณารักษ์

สุติธร ญาติวงค์

นักเอกสารสนเทศ

เจริญ หมั่นทำ

นักเอกสารสนเทศ

งานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

ทิพย์สุดา แสนโส

บรรณารักษ์

กานต์สินี ไชยวัง

นักเอกสารสนเทศ


งานการบริการและส่งเสริมผู้ใช้บริการ

ดาริน คำดี

บรรณารักษ์

กัญญาภัค เกตุหิรัญ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

สุทธิพงษ์ ปะละน่าน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

งานโสตทัศนูปกรณ์และฐานข้อมูล

ปรีชา วรรณเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ไพรวัลย์ ปานะโปย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

จำรัส แก้วใบงาม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประชัน ผ้าแดง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา