ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

อ.จิระประภา คำราช

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

น.ส.ณัฐนพิน ขันนาแล

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ