ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ปรัชญา

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่สังคมดิจิทัล

พันธกิจ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดพันธกิจเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายการสื่อสารและมาตรฐานข้อมูลกลาง

2. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะวิชาชีพ รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัล

3. สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

4. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ

5. พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมหลัก

ARIT’S

A = Advance (ชั้นนำ)

R = Resource (ทรัพยากร)

I = Innovation (นวัตกรรม)

T = Technology (เทคโนโลยี)

S = Service (บริการ)

ใช้นวัตกรรมการบริการทรัพยากร เทคโนโลยีชั้นนำโดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง