ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ปรัชญา

แหล่งเรียนรู้คู่กับการพัฒนาไอที รองรับมหาวิทยาลัย 4.0

วิสัยทัศน์

แหล่งศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศชั้นนำ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการชุมชน รวมทั้งสนุบสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อขับคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย 4.0

พันธกิจ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดพันธกิจเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. สนับสนุนให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรม อันจะนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3. สนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

4. สนับสนุนและช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย

5. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้สยเทคโนโลยีอันทันสมัย

ภารกิจหลัก

1. จัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน หลากหลายรูปแบบและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

2. เป็นที่ปรึกษาในการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายห้องสมุด และระบบสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

3. เป็นศูนย์กลางแหล่งบริการทางวิชาการในด้านสารนิเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดลำปาง

4. บริหารและจัดหารายได้จากการแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อแสวงหาการพัฒนาอย่างยั่งยืน