ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยบริการเปิดให้บริการใหม่ (บริการยืมออนไลน์) อยู่ที่ไหนก็ยืมได้ 08/02/2567

ขอเชิญเสนอรายชื่อหนังสือและวารสาร เข้าศูนย์วิทยบริการ ประจำงบประมาณ 2567 15/11/2566

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 14/07/2566

รายชื่อหนังสือจัดซื้อจากการคัดเลือกหนังสือภายใต้โครงการส่งเสริมบริการเชิงรุก ปีงบประมาณ 2566 21/06/2566

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากร ฯ ปีงบประมาณ 2566 สำหรับบริษัท ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด 12/04/2566

ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 24/03/2566

สวท. ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ขอเชิญร้านค้าเข้าร่วมโครงการไอทีเอื้ออาทร ปี 2566 23/03/2566

ผู้เข้าร่วมอบรม โหลดใบวุฒิบัตร หลักสูตร “เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ” 23/03/2566

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 15/03/2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ 15/03/2566

กิจกรรมสำนัก


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อสืบค้นหนังสือบนสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้..!

คู่มือ for App คู่มือ for web

EBSCO Discovery Service : EDS
คือตัวกลางในการสืบค้นแหล่งข้อมูลจำนวนมากที่มีความหลากหลาย EDS ช่วยสืบค้นเนื้อหาจากฐานข้อมูลฉบับเต็ม, ฐานข้อมูลที่ถูกกล่าวถึง, แคตตาล็อกห้องสมุด และคอลเล็กชั่นดิจิทัลในท้องถิ่นอื่น ๆ ด้วยแพลตฟอร์มการค้นหาที่ได้รับการทำดัชนีไว้ล่วงหน้าแบบครบถ้วน ทำให้การตอบสนองต่อการสืบค้นของผู้ใช้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google Search เป็นการสืบค้นเพียงครั้งเดียว จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ เช่น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest Dissertation และฐานอื่นๆ รวม 13 ฐาน รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NatLibrary) ผ่านช่องทางเดียวคือ Single Search มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยเนื้อหาและเทคโนโลยีของ EBSCO Discovery Service (EDS) นั้น ทำให้คุณเข้าถึงคอลเล็กชั่นของห้องสมุดที่ได้ผลการสืบค้นแม่นยำและมีลำดับความเกี่ยวข้องมากที่สุด

EBSCO Thailand Blog เรื่องที่น่าสนใจที่คุณไม่ควรพลาด


สารสนเทศ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง /ประกาศสำนักวิทยบริการฯ

คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ(แทนตำแหน่งที่ว่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานสำนักวิทยบริการฯ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ แนวปฏิบัติการจัดทำหลักฐาน เอกสาร ใบประกอบ การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.2563 หลักเกณฑ์ วิธีการใช้ประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน และการใช้จ่ายเงินกองทุนสำนักวิทยบริการฯ พ.ศ.2564 แนวปฏิบัติสำหรับการจัดสอบวัดผลทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน (Exit - Exam) พ.ศ.2563 ระเบียบกองทุนสำนักวิทยบริการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน อัตราค่าใช้บริการห้องประชุม และห้องปฏิบัติการต่างๆ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล พ.ศ.2565 การยืมคืนวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงานออนไลน์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา พ.ศ.2564 ระเบียบกองทุนสำนักวิทยบริการฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ประกาศ เรื่อง นโยบายการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สู่ห้องสมุดสีเขียว

แบบฟอร์มขอรับบริการ สำนักวิทยบริการฯ


เบอร์โทรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักงานผู้อำนวยการ 6000 ต่อ 101 (พี่แมว) และต่อ 104 (พี่วาริน)
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 6000 ต่อ 103 (พี่เมย์)
งานวิศวกรรมเครือข่าย ชั้น 2 6000 ต่อ 200 (พี่กุ้ง) และ (พี่มิก)
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 6000 ต่อ 300 (พี่เจ /พี่อิง)
งานพัฒนาสื่อและคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น 5 6000 ต่อ 506 (พี่โจ Webmaster) และต่อ 507 (พี่เคน งานกราฟิก)
งานจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์ 6000 ต่อ 201 (พี่แอน โปรแกรมเมอร์) / ต่อ 510 (พี่วิทย์ โปรแกรมเมอร์)

เบอร์โทรภายในศูนย์วิทยบริการ

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 083-0441309
งานพัฒนาทรัพยากร 8023
งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 8029
งานส่งเสริมและพัฒนาการบริการ 8003
งานสื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล 8026

ลิงค์หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University 南邦皇家大学 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง