หลักสูตร DGA305 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ
วันที่ รุ่นที่ 1 : 30-31 กรกฎาคม 2565
สถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หลักสูตร DGA305 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ
วันที่ รุ่นที่ 2 : 6-7 สิงหาคม 2565
สถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หลักสูตร การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565
สถานที่ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภายใต้โครงการหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Copyright © 2022 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Academic Resources and Information Technology Lampang Rajabhat University


ติดต่อสำนัก

สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 1 ตึก 39 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 119 ม.9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทร.: 063-7979636 (สำนักงานผู้อำนวยการ)

อีเมล์: arit@g.lpru.ac.th

เปิดบริการ: วันจันทร์ - ศุกร์ : 08:00 น. - 16:30 น.

ช่องทางสื่อสาร

Website : http://arit.lpru.ac.th