การจัดการความรู้ (KM)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


กระบวนการจัดการความรู้

สำหรับกระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาของความรู้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ (2548) ได้อธิบายว่าประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ...


การจัดการความรู้ คืออะไร ?

ปัจจุบันการจัดการความรู้ได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งเป็นยุคที่มีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นอย่างมากมายส่งผลให้องค์กรต้องเปลี่ยนกรอบแนวคิดตลอดจนวิถีการทำงานใหม่เพื่อให้สามารถแข่งขันในสังคมโลกได้...องค์ความรู้

Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre

ติดต่อสอบถาม

Cinque Terre Cinque Terre